Бзущхьэгъуэжь

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бзущхьэгъуэжь
Бзущхьэгъуэжь
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псейбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псейбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бзущхьэгъуэжь
Латин цӀэр
Regulus regulus
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 562698
NCBI 68468

Бзущхьэгъуэжь (лат-бз. Regulus regulus) — унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэ, бзущхьэгъуэжь лъэпкъыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Жьгъейщ. Щхьэщыгъур — гъуэжь-лыдщ; тхыцӀащхьэр — щхъуэ-гъуэжьыфэщ; ныбэ щӀагъыр — гъуэ-гъуэжьыфэщ; дамащхьэхэр запаупщӀу ирокӀуэ хужь кусэ тӀурытӀ, хужь ӀэпапӀи яхэсщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Бэуэ щопсэу Еуропэмрэ Азиэмрэ я псей, уэздыгъей мэзхэм, апхуэдэ мэзхэми щогъуалъхьэ, ауэ бжьыхьэ, щӀымахуэ зэманыр мэз зэхэпхъахэм щегъакӀуэ. Абгъуэр къудамэ щӀагъым щӀегъэзагъэ, апщыгъуэми куэду къегъэсэбэп бэджыхъ. Ищхъэрэ Къаукъазым бэгъуауэ мылъэтэжу щопсэу.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусыр — бэдж, щыгъыныхь, цӀыв, нэгъуэщӀ псэущхьэ жьгъейхэр; псей, уэздыгъей жылэхэрщ. Бзущхьэгъуэжьыр хуабжьу мэзым щхьопэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.