МэкъупӀэбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
МэкъупӀэбзу
МэкъупӀэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МэкъупӀэбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: МэкъупӀэбзу
Латин цӀэр
Anthus pratensis
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178497
NCBI 45803
Anthus pratensis
Cuculus canorus canorus + Anthus pratensis

МэкъупӀэбзу (лат-бз. Anthus pratensis) — мывэкӀэпыс лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къуалэбзу щхъуафэ цӀыкӀущ. ТхыцӀэр щхъуэ-гъуэжьыфэщ кусэ фӀыцӀэхэр хэлъу, ныбэ щӀагъыр хужьыфэщ, хулъащхьэми, бгъэми, джабэхэми кусэ Ӏув хэлъу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыбэм здэплъагъур щӀылъэрщ. Къаукъазым и бгылъэ щӀыпӀэхэм куэду икӀи мылъэтэжу щопсэу. Апхуэдуи уащыпэщӀэхуэнущ Еуропэм, Азиэм, Африкэм я мэкъупӀэ Ӏувхэм, псыӀэхэм, псыпцӀэ щӀыпӀэхэм. МэкъупӀэбзухэм нэхъ къыхах псы ежэххэм, хыкъумхэм я гъунэгъу псыӀэ щӀыпӀэхэр, псыпцӀэхэр, бгъэн, къамыл, нэгъуэщӀ къэкӀыгъэ лъагэхэр здэщыӀэхэр. Щыгъуалъхьэр щӀылъэрщ. Гъэм тӀо къыреш.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.