МывэкӀэпыс лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
МывэкӀэпыс лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Латин цӀэр
Motacillidae
Horsfield, 1821

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178474
NCBI 36256

МывэкӀэпыс лъэпкъыр (лат-бз. Motacillidae) — унэбзу хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъщ.

Инхэкъым, ику иту къашэч г. 20-25. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэм я лъакъуэхэр псыгъуэ кӀыхьщ, лъэбжьанэ кӀыхьхэр яфӀэту, жэрхэщ, кӀэ кӀыхьхэщ. Хъухэмрэ анэхэмрэ нэхъыбэм зэфэгъущ. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэр мэлъэтэж.

Ӏусыр нэхъыщхьэу хьэпщхупщрэ гъудэбадзэрэщ. Абгъуэр здащӀыр щӀыгурщ, зэзэмызэ жыг гъуанэхэм, къыр зэгуэкӀыпӀэхэм, псэуалъэхэми уащыпэщӀохуэ. Зэ гъуэлъхьэгъуэм къакӀэц хабзэр джэдыкӀи 4-6-щ. ЛӀэужьыгъуэ гуэрэхэм гъэм тӀо къраш.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъым хохьэ лъэпкъыгъуитху, ахэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.