МывэкӀэпысгъуэжь

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
МывэкӀэпысгъуэжь
МывэкӀэпысгъуэжь
ЛӀэужьыгъуэ къуэдзэ
МывэкӀэпысгъуэжь щхьэфӀыцӀэ ♀
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МывэкӀэпысхэр
ЛӀэужъыгъуэ: МывэкӀэпысгъуэжь
Латин цӀэр
Motacilla flava
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178483
NCBI 180448
Cuculus canorus canorus + Motacilla flava

МывэкӀэпысгъуэжь (лат-бз. Motacilla flava; Budytes flava) — мывэкӀэпыс лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Ищхъэрэ Къаукъазым щыбэгъуа лӀэужьыгъуэщ. Молэмусэ Хь. зэритхымкӀэ, нэхъыбэу уащыхуозэ Хы ФӀыцӀэ, Хы Каспийм я Ӏуфэхэм абы и лӀэужьыгъуэ къуэдзиплӀым (нэхъыбэу гъатхэмрэ бжьыхьэмрэ).

МывэкӀэпысгъуэжьхэм нэхъ къыхах хъупӀэ псыӀэхэмрэ удз кӀыру къыздэкӀ псыпцӀэхэмрэ. А щӀыпӀэхэм ядежи куэдрэ мывэкӀэпысщхьэгъуэжьхэм я гъунэгъуу абгъуэ ящӀ кхъандзэгъу лъабжьэм, е удзыр нэхъ здэӀув щӀыпӀэм. Абгъуэхэм нэхъыбэм я зэхуакущ метри 10-20

ЛӀэужьыгъэ къуэдзэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Еуропэ мывэкӀэпысгъуэжь — Budytes flava;
  • Ищхъэрэ мывэкӀэпысгъуэжь — Budytes flava thunbergi;
  • МывэкӀэпысгъуэжь тхьэкӀумэху — Budytes flava buma;
  • МывэкӀэпысгъуэжь щхьэфӀыцӀэ — Budytes flava feldegg;


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.