МывэкӀэпысщхьэгъуэжь

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
МывэкӀэпысщхьэгъуэжь
МывэкӀэпысщхьэгъуэжь
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МывэкӀэпысхэр
ЛӀэужъыгъуэ: МывэкӀэпысщхьэгъуэжь
Латин цӀэр
Motacilla citreola
Pallas, 1776


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 554345
NCBI 179817
Motacilla citreola citreola

МывэкӀэпысщхьэгъуэжь (лат-бз. Motacilla citreola) — мывэкӀэпыс лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Бзу инкъым, зэкӀуу зэфӀэтщ, и кӀыхьагъыр см. 17 нос, и кӀэ кӀыхьри хэту. Гъэмахуэм Сыбырым щогъуалъхьэ, псыӀэ губгъуэхэм, тафэхэм е тундрэм. Хабзэу джэдыкӀи 4-5 къуэлэну къекӀэцӀ. ЩӀымахуэр Ипщэ Азиэм щрах.

Яшхыр нэхъыщхьэу хьэпщхупщ, гъудэбадзэ псы Ӏуфэм щыпсэухэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.