Jump to content

МывэкӀэпысхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
МывэкӀэпысхэр
МывэкӀэпысхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МывэкӀэпысхэр
Латин цӀэр
Motacilla
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178475
NCBI 45806

МывэкӀэпысхэр (лат-бз. Motacilla) — мывэкӀэпыс лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Лъэпкъэгъум лӀэужьыгъуэ 13-щ зэщӀеубыдэщ, ахэр:


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.