КӀырыкъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КӀырыкъ
КӀырыкъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀырыкъ лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀырыкъ
Латин цӀэр
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179537
NCBI 37595
Emberiza citrinella
Emberiza citrinella

КӀырыкъ (лат-бз.  Emberiza citrinella) — и цӀэджэгъу лъэпкъым щыщщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Унэбзум нэхърэ мащӀэу нэхъ инщ. Ушыбзыгъуэм хъухэм я щхьэщыгур, жьэбгъухэр, ныбэ щӀагъыр — гъуэжьщ; бгъэгур, тхыцӀэр — гъуабжэщ, кусэ, ӀэпапӀэхэр хэлъу. Анэр нэхъ фагъуэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Еуропэм, Азиэм. Щогъуалъхьэ мэз лъапэхэм, чыцэхэм, губгъуэ тафэхэм япэмыжыжьэу. Къаукъаз кӀыракъхэр лъэтэжкъым. ИщхъэрэкӀэ щыӀэ куэдэм щӀымахуэ ди деж щрах.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Ӏусым хохьэ удз жылэ, гъавэ кӀэрыщэща, хьэпщхупщ, гъудэбадзэ, удз тхьэпэ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.