КӀырыкъ лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КӀырыкъ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Emberizidae Vigors, 1831


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 62155
NCBI 178838

КӀырыкъ лъэпкъыр (лат-бз. Emberizidae) — унэбзу хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъ бзу жьгъейхэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Цы щабэ Ӏув ятетщ. Хъухэмрэ анэхэмрэ я теплъэр зэщхькъым. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэм илъэсым цы зэщ зэрапхъыжьыр. Лъакъуэ лъэщ кӀэщӀхэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу губгъуэхэм, мэз гъэуапӀэхэм, тундрэм. Бгылъэхэм щыпсэухэр къущхьэхъу нэс уащыпэщӀохуэ. ЩӀылъэм, къыр зэгуэкӀыпӀэхэм, чыцэхэм мылъагэу щогъуалъхьэ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я Ӏус нэхъыщхьэр къэкӀыгъэщ — жылэ, тхьэпэ къыдэжагъащӀэ, апхуэдэуи — хьэпщхупщ, гъудэбадзэ.

ЗэхэгъэкӀыгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъыгъуэ зэщӀиубыдэхэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.