Унэбзу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Унэбзу
Унэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Унэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Унэбзу дыдэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Унэбзу
Латин цӀэр
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179628
NCBI 48849

Унэбзу (лат-бз. Passer domesticus) — цӀыхум къыдэгъуэгурыкӀуэ къуалэбзу нэхъ цӀэрыӀуэ дыдэщ, и цӀэджэгъу хэкӀыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Анэмрэ хъумрэ зэщхь дыдэкъым. тӀури гъуабжафэщ, я щӀагъымкӀэ нэхъ тэху хъууэ. Хъум и жьэгъумрэ бгъэмрэ фӀыцӀэщ, щхьэщыгур щхъуэфӀыцӀафэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Унэбзухэр дэни щыкуэдщ, мылъэтэжу щопсэу. Абгъуэр щӀыпӀэ зэхуэмыдэхэм щащӀ: унащхьэхэм, боущхьэхэм, жыг къудамэхэм, зырегъэзэгъ адрей къуалэбзухэм я абгъуэхэми. Къаукъазым деж унэбзухэм зы гъэм щэ къыраш.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Шырхэр гъудэбадзэкӀэ япӀ, я Ӏус нэхъыщхьэр гъавэщ, цӀыхухэм хэфӀадзэ ӀусхэкӀщ.

Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.