Къуалэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуалэ
Къуалэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вынд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Фикъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къуалэ
Латин цӀэр
Corvus monedula
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179746
NCBI 30423
Uovo di Coloeus monedula

Къуалэ (лат-бз. Corvus monedula) — вынд теплъэ лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъуанщӀэм нэхърэ нэхъ цӀыкӀущ. ТеплъэкӀэ фӀыцӀафэщ. Щхьэм и щӀыбымрэ пщэм и щӀыбымрэ дыжьыныфэу мэлыдщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуропэм, Азиэм, Африкэм. Къаукъазым мылъэтэжу щыӀэщ. Гуп-гупурэ зэдопсэу паркхэм, жыг хадэхэм, псыхъуэхэм, мэзхэм. Щогъуалъхьэ жыг гъуанэхэм, бжьыхьэкӀапэхэм, уэнжакъхэм, бгы нэпкъхэм. Бадзэуэгъуэм къыщыщӀэдзауэ гупышхуэурэ заугъуейри Ӏэпхъуэхэурэ мэпсэу къуанщӀэхэм я гъусэу.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Мэкъумэш къэкӀыгъэхэм зэран яхуэхъу хьэпщхупщ, гъудэбадзэр куэду яшх.

ЩӀэнхабзэм[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.