КърупщэфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КърупщэфӀыцӀэ
КърупщэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къру хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къру лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КърупщэфӀыцӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КърупщэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Anthropoides virgo
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176192
NCBI 9111
Grus virgo

КърупщэфӀыцӀэ (лат-бз. Anthropoides virgo) — къру лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къру лъэпкъым и нэхъ цӀыкӀу дыдэщ мы лӀэужьыгъуэр. Щхьэр, пщэр, кӀэ щӀагъыр — фӀыцӀэщ; и нэбгъухэм кӀыхьу цы Ӏэрамэ хужьхэр къыхокӀ. Пэр кӀэщӀщ, гъуэжьыфэщ. ТхыцӀэр, дамэхэр, пщэ щӀыбыр, ныбэ щӀагъыр, лъакъуэхэр — щхъуафэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу ипщэ губгъуэ гъущэхэмрэ къум ныкъуэхэмрэ. Щогъуалъхьэ Хуэхуэлейм и хы Ӏуфэ, Урысейм и ипщэ щӀыпӀэхэм, Сыбырым, Азиэм, Еуропэм, Африкэм и Ищхъэрэ-КъухьэпӀэм. ЩӀымахуэр щрех Африкэм, Индостэным, Бирмэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.