Jump to content

Къру лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къру лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къру хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къру лъэпкъыр
Латин цӀэр
Gruidae
Vigors, 1825


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176174
NCBI 9109

Къру лъэпкъыр (лат-бз. Gruidae) — къру хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъщ.

Къру лӀэужьыгъуэхэм ящыщ зэи жыг пытӀысхьэкъым (кърухьэгуагуэхэр щымыхъукӀэ), щӀылъэрыгъуалъхьэхэщ. Зэ гъуэлъхьэгъуэр джэдыкӀитӀщ. Дунем и щӀыпӀэ куэдым щопсэу, щӀымахуэр щрах Ищхъэрэ Африкэм, Индиэм, Хъутейм и Ипщэ-КъухьэпӀэм.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.