Jump to content

Къашыргъащхъуэжьей

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къашыргъащхъуэжьей
Къашыргъащхъуэжьей
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къашыргъэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къашыргъащхъуэжьей
Латин цӀэр
Accipiter badius
Gmelin, 1788


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 558390
NCBI 387787
Accipiter badius

Къашыргъащхъуэжьей (лат-бз. Accipiter badius) — къашыргъэ лъэпкъым щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И тхыцӀэр щхъуабзэщ; бгъэр, ныбэ щӀагъыр, джабэхэр — гъуафэщ, кусэ хужьхэр хэсу. ТеплъэкӀэ анэри хъури зэщхьщ, ауэ анэр нэхъ пӀащэщ, и тхыцӀэри нэхъ къуафцӀэщ.

Здэпсэухэмрэ шэнымрэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Еуропэм и ипщэ-къуэкӀыпӀэмрэ Азиэм и ищхъэрэ-къухьэпӀэ лъэныкъуэхэмрэ щопсэу. Мэзхэм, жыг хадэхэм, паркхэм ягъунэгъуу зеӀыгъщ. Абгъуэр жыгхэм щещӀ, ябгынэжьахэр къыщигъэсэбэпи къохъу — нэхъыбэу къанжэ абгъуэхэр, я щхьэхэр трахыурэ.

Мы къашыргъэ цӀыкӀур хуабжу зэкӀужщ. Абы икъукӀэ ӀэкӀуэлъакӀуэу къыщелъэтыхь жыг къудамэ Ӏувхэм. Бэуи цӀыхухэм я гъунэгъуу псэупӀэр къыхех.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусым хохьэ щӀылъэ псэущхьэ цӀыкӀу, гъудэбадзэ пӀащэ, шындырхъуо, блэ жьгъейхэр, уеблэмэ дзыгъуэнэфхэри.

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.