Къашыргъэ лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къашыргъэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Accipitridae
Vieillot, 1816


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175280
NCBI 56259

Къашыргъэ лъэпкъыр (лат-бз. Accipitridae) — псэущхьэшх къуалэбзухэщ, къаргъей теплъэ хэкӀыгъуэм щыщхэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я инагъымкӀэ курытхэщ, е пӀащэхэщ, я кӀыхьагъыр — см. 28-114. Дамабгъуэ хъурейхэщ, лъакъуэ лъэщщ, пэ быдэ, гъэшауэ. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэм хъухэмрэ анэхэмрэ зэфэгъущ.

Здэпсэухэмрэ шэнымрэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дэнэ къэрали уащыхуозэ. Абгъуэ щащӀ жыгхэм, къырхэм, щӀыгум. Зэ къишыгъуэр шыри 6-м нос. КъаущэкӀу псэущхьэ зэмылӀэужьыгъуэ.

ЗэхэгъэкӀыгъуэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск. 2007 гъ.