Къажьыкъщхьэплъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къажьыкъщхьэплъ
Къажьыкъщхьэплъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къажьыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къажьыкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къажьыкъщхьэплъ
Латин цӀэр
Lanius senator Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560732
NCBI 187436
Lanius senator

Къажьыкъщхьэплъ (лат-бз. Lanius senator) — къажьыкъ лъэпкъым и лӀэужьыгъуэ къызэрыкӀуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дамэ лъэныкъуэр см. 9,3-10,2. Щхьэщыгур, пщэдыкъыр , пщэ щӀыбыр — плъыфэ-гъуэжьыфэщ; пкъым адрей лъэныкъуэхэр хужьрэ фӀыцӀэ-гъуабжурэ зэхэлъщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Къаукъаз ЩӀыбым, Еуропэм, Азиэм, Африкэм. Ищхъэрэ Къаукъазым загъуэ-загъуэурэ къолъатэ, ауэ щыгъуалъхьэу, е щӀымахуэр щагъакӀуэу яхуэгъувакъым.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.