Къажьыкъхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къажьыкъхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къажьыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къажьыкъхэр
Латин цӀэр
Lanius Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178510
NCBI 28712

Къажьыкъхэр (лат-бз. Lanius) — къажыкъ лъэпкъым щыщщ, лӀэужьыгъуэ 28-рэ зэщӀиубыдэу.

ЩӀэныгъэлӀхэм я гуэрэхэм псэущхьэшх лъэпкъыгъу унэбзу хэкӀыгъуэм хагъэзыхьырщ. Я пэ къуаншмкӀи я шэнымкӀи къашыргъэм ящхьхэщ.

КъещэкӀу къуалэбзу жьгъейхэр руматхэм хуэду, шэрыпӀ жьгъейхэр (нэхъыщхьэу губгъуэдзыгъуэ)

И нэхъыбэм иубыда псэущхьэр банэшхуэм фӀегъанэри къегъанэ, щыхуэныкъуэм идеж игъэзэжурэ шхэуэ.

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.