Къажьыкъхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къажьыкъхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къажьыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къажьыкъхэр
Латин цӀэр
Lanius Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178510
NCBI 28712

Къажьыкъхэр (лат-бз. Lanius) — къажыкъ лъэпкъым щыщщ, лӀэужьыгъуэ 28-рэ зэщӀиубыдэу.

ЩӀэныгъэлӀхэм я гуэрэхэм псэущхьэшх лъэпкъыгъу унэбзу хэкӀыгъуэм хагъэзыхьырщ. Я пэ къуаншмкӀи я шэнымкӀи къашыргъэм ящхьхэщ.

КъещэкӀу къуалэбзу жьгъейхэр руматхэм хуэду, шэрыпӀ жьгъейхэр (нэхъыщхьэу губгъуэдзыгъуэ)

И нэхъыбэм иубыда псэущхьэр банэшхуэм фӀегъанэри къегъанэ, щыхуэныкъуэм идеж игъэзэжурэ шхэуэ.

ЛӀэужьыгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.