Къажьыкъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къажьыкъ
Къажьыкъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къажьыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къажьыкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къажьыкъ
Латин цӀэр
Lanius collurio Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560720
NCBI 56324
Lanius collurio
Cuculus canorus canorus + Lanius collurio

Къажьыкъ (лат-бз. Lanius collurio) — къажьыкъ лъэпкъым щыщщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

ЛӀэужьыгъуэ нэхъ цӀыкӀухэм ящыщщ, дамэ лъэныкъуэр см. 8,4-9,8. ТхыцӀэмрэ дамащхьэмрэ гъуэщ, кӀэпкъыщхьэмрэ дамэхэмрэ гъуабжэ-фӀыцӀафэщ и гъунэхэр хужьу. Ныбэ щӀагъыр тэхущ, плъыфэ мащӀэу къыщӀэуэу. Анэхэм я тхыцӀэр гъуэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Еуропэмрэ Азиэмрэ я Ӏыхьэ нэхъыбэм щопсэу. Ищхъэрэ Къаукъазым къызэрыкӀуэ къуалэбзущ, мылъэтэж. Щогъуалъхьэ гъурц гуэрэн щхьэхухэр зэрыт тафэхэм, жыг хадэхэм, паркхэм.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.