Jump to content

Жьынду лъэпкъыгъуэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Жьынду лъэпкъыгъуэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: КӀукӀумяу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀукӀумяу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Жьынду лъэпкъыгъуэр
Латин цӀэр
Bubo Dumeril, 1805


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177883
NCBI 30460

Жьынду лъэпкъыгъуэр (лат-бз. Bubo) — кӀукӀумяу хэкӀыгъуэм хохьэ.

ЛӀэужьыгъуэ 23-рэ къызэщӀеубыдэ. Я пкъым и кӀыхьагъщ см. 36-75. Лъэпхъуамбэхэми цы ятетщ. Щхьэщыгум ибгъухэмкӀэ тхьэкӀумэ сурэту бзий Ӏэрамэхэр ӀупщӀу къыхокӀ.

Щопсэухэр Еуропэм, Азиэм, Африкэм, Америкэм. Урысейм щыӀэщ лӀэужьыгъуищ: къызэрыкӀуэ жьынду, псыхъуэжьынду, жьындухужьрэ.

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.