Псыхъуэжьынду

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псыхъуэжьынду
Псыхъуэжьынду
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: КӀукӀумяу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀукӀумяу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Жьынду лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: Псыхъуэжьынду
Латин цӀэр
Bubo blakistoni
Seebohm, 1884

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 555418
NCBI 221580

Псыхъуэжьынду (лат-бз. Bubo blakistoni) — кӀукӀумяу хэкӀыгъуэм, жьынду лъэпкъыгъуэм я нэхъ пӀащэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Дамэ дияхэр м. 2-м, къишэчыр ч. 4-м нос. Теплъэ нэхъыщхьэр гъуабжэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Урысейм и КъуэкӀыпӀэ Жыжьэм, Сахалин, Курил хытӀыгухэм. Азиэм я псыхъуэхэ мэзхэм. Мэгъуалъхьэ псым пэмыжыжьэу.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Ӏусыр — бдзэжьей, елыркъэш, хьэндыркъуакъуэ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.