Jump to content

Жьец лъэпкъыгъуэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Жьец лъэпкъыгъуэр
Жьец лъэпкъыгъуэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Жьецхэр
Латин цӀэр
Circus Lacepede,1799


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175429
NCBI 8963

Жьец лъэпкъэгъур (лат-бз. Circus) — къашыргъэ лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Жьецхэр дамэ кӀыхь бгъузэщ, кӀэшхуэхэщ. Къашыргъэхэм къагуокӀ хъухэмрэ анэхэмрэ зэрызэмыфэгъуэмкӀи.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къашыргъэхэм зы къомкӀэ ящхьщ, ауэ мыхэр мэз къуалэбзукъым, нэхъыбэу здэщыӀэхэр тафэ нэщӀхэращ — губгъуэхэм, мэкъупӀэхэм, хьэсэхэм. Здэгъуалъхьэхэри щӀылъэращ. Дэни щыӀэхэщ, Ищхъэрэ Жыжьэмрэ Антарктикэмрэ къинэмыщӀауэ. Ищхъэрэ Къаукъазым щопсэу жьец лӀэужьыгъуищ, пщӀыкӀуитхум щыщ. Орнитологхэм зэрагъэунэхуамкӀэ, жьецхэм гъащӀэ кӀыхь — илъэс 60-м щӀигъу зиӀэ къахокӀ.

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.