Жьец лъэпкъыгъуэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Жьец лъэпкъыгъуэр
Жьец лъэпкъыгъуэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Жьецхэр
Латин цӀэр
Circus Lacepede,1799

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175429
NCBI 8963

Жьец лъэпкъэгъур (лат-бз. Circus) — къашыргъэ лъэпкъщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Жьецхэр дамэ кӀыхь бгъузэщ, кӀэшхуэхэщ. Къашыргъэхэм къагуокӀ хъухэмрэ анэхэмрэ зэрызэмыфэгъуэмкӀи.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къашыргъэхэм зы къомкӀэ ящхьщ, ауэ мыхэр мэз къуалэбзукъым, нэхъыбэу здэщыӀэхэр тафэ нэщӀхэращ — губгъуэхэм, мэкъупӀэхэм, хьэсэхэм. Здэгъуалъхьэхэри щӀылъэращ. Дэни щыӀэхэщ, Ищхъэрэ Жыжьэмрэ Антарктикэмрэ къинэмыщӀауэ. Ищхъэрэ Къаукъазым щопсэу жьец лӀэужьыгъуищ, пщӀыкӀуитхум щыщ. Орнитологхэм зэрагъэунэхуамкӀэ, жьецхэм гъащӀэ кӀыхь — илъэс 60-м щӀигъу зиӀэ къахокӀ.

ЛӀэужьыгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.