Жьецкъуэлэн

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Жьецкъуэлэн
Жьецкъуэлэн
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Жьец лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: Жьецкъуэлэн
Латин цӀэр
Pennant, 1769

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175438
NCBI 387827

Жьецкъуэлэн (лат-бз. Circus melanoleucos) — къашыргъэ лъэпкъым хыхьа жьец гупым щыщщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Хъум и щхьэр, тхыцӀэр, дамэкур — фӀыцӀэщ; дамэкӀэр, кӀащхьэр, бгъэгур — хужьщ; хулъэр, жьэгъур — фӀыцӀэщ. Анэхэм я тхыцӀэр гъуафу щытщ, ныбафэр хужьыфэщ. Шырхэм, зи ныбж илъэс иримыкъуахэм я теплъэр зэхуэдэщ: тхыцӀэр, ныбэр — гъуафэщ; кӀащхьэр — гъуэ-плъыфэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Монголым, Хъутейм и ищхъэрэ лъэныкъуэм, Сыбырым и Байкал щӀыбагъым, КъухьэпӀэ Азиэм. Абгъуэр щӀым щещӀыр. ДжэдыкӀи 3-6 ирелъхьэ. Тесыр анэращ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.