БзущӀыху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БзущӀыху
БзущӀыху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъуршбзуупцӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: БзущӀыху
Латин цӀэр
Monticola solitarius Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179834
NCBI 36286
Monticola solitarius solitarius

БзущӀыху (лат-бз. Monticola solitarius) — жьыкъан лъэпкъ, къуршбзуупцӀэ лъэпкъыгъуэ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Пкъым и кӀыхьагъыр см. 23-рэ, дамэ лъэныкъуэм см. 12-щ, къешэч г. 45-55. Щхьэщыгур, пщэр, тхыр — къащхъуэ-щхъуэщ; ныбэ щӀагъыр, джабэхэр — гъуэщ. Анэм и щӀыбыр щхъуэ-пшахъуафэщ, кусэ фӀыцӀэ жьгъейхэр хэсу; ныбэ щӀагъыр гъуабжафэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Къауъказым, Еуропэм, Азиэм, Африкэм я щӀыпӀэ щхьэхухэм. ЩӀымахуэм ипщэ щӀыпӀэ хуабэхэм мэлъэтэж. Щогъуалъхьэ бгылъэ щӀыпӀэхэм къыр зэгуэкӀыпӀэхэм, мывалъэхэм. Гъэм тӀо къыреш.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.