Jump to content

Бзуудзыфэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бзуудзыфэ
Бзуудзыфэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БзущӀэращӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бзуудзыфэ
Латин цӀэр
Carduelis chloris Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559044
NCBI 37601
Бзуудзыфэ
Cuculus canorus bangsi + Carduelis chloris

Бзуудзыфэ (лат-бз. Carduelis chloris) — бзупэгъум лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Унэбзум хуэдизщ, и теплъэм удзыфэ къыщӀоуэ гъуэжьыфи хэту. Анэр нэхъ фагъуэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуропэм, Азиэм, Ищхъэрэ-КъуэхьэпӀэ Африкэм. Къаукъазым гъунэжу щыӀэщ мэзхэм, жыг хадэхэм, паркхэм. Лъэтэжкъым. Ди хэгъуэгухэм бзуудзыфэр зэгуэгъу мэхъур гъатхэпэ мазэм и етӀуанэ Ӏыхьэм къыщыщӀэдзауэ. Апщыгъуэми анэхэм абгъуэ ухуэн яублэ щӀыгум пэмыжыжьэу жыг (нэхъыбэу псей) къудамэ зэгуэкӀыпӀэхэм. ХьэӀулэщӀ бзу лӀэужьыгъуэ псоми яхуэдэу шырхэр тхьэмахуитӀ хуэдизкӀэ абгъуэм исщ, анэми хъуми зэдагъашхэу. Абгъуэр къагъэна иужь зы тхьэмахуэкӀэ фӀыуэ лъэтэф хъуа шырхэм езыр-езыру псэун яублэ, анэр етӀуанэу мэкӀэцӀыж.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я Ӏусыр лӀэужьыгъуитӀу зэхэтщ, гъэмахуэмцӀыв хэкӀыгъуэ, хъумпӀэцӀэдж, нэмыщӀ, гъэмахуэкӀэмрэ бжыхьэмрэмэракӀуэхэкӀ, къэкӀыгъэ жылэ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.