Jump to content

Балеар тӀыгухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Балеар тыгухэр (исп-бз. Islas Baleares) — хы тӀыгу гуп зэхэт, Исбухьэнм и куейхэм ящыщ, Хы Курытым и къуэхьэпӀэ лъэныкъуэм. Къалэ нэхъ инымрэ нэхъышъхьэмри Палма де Майорка.

Майорка
(Mallorca)
Менорка
(Menorca)
Ибиса
(Ibiza)
Форментера
(Formentera)