БабыщыпцӀэкъуэлэн

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БабыщыпцӀэкъуэлэн
БабыщыпцӀэкъуэлэн
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: БабыщыпцӀэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: БабыщыпцӀэ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БабыщыпцӀэ лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: БабыщыпцӀэкъуэлэн
Латин цӀэр
Podiceps cristatus Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174491
NCBI 345573

БабыщыпцӀэкъуэлэн (лат-бз. Podiceps cristatus) — бабыщыпцӀэхэм я нэхъ пӀащэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къешэч ч. 1,4-м нэс. И теплъэр гъуэбжафэ-фӀыцӀэщ, щӀагъыр хужьщ, дамэхэм хужь кусэ тӀурытӀ ирокӀуэ. Зэуэ гу лъыботэр и щхъумч-гъуэжьыфэ пщампӀэм, натӀэмрэ щхьэщыгумрэ къэзэщӀэзубыдэ цы Ӏув хьэгуагуэ дыкъуакъуэм. ЩӀымахуэм пщампӀэр фӀокӀуэд.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Урысейми, апхуэдэуи Аустралиэм, Африкэм, Еуропэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэми. Ищхъэрэ Къаукъазым щогъуалъхьэ къамылылъэ псы хуэмхэм. Ищхъэрэ щӀыпӀэхэм щыгъуалъхьэхэм щӀымахуэр Хы Каспий, Хы ФӀыцӀэ Ӏуфэхэм щрах.

Podiceps cristatus
Podiceps cristatus
Podiceps cristatus

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.