БабыщыпцӀэкъуэлэн

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
БабыщыпцӀэкъуэлэн
БабыщыпцӀэкъуэлэн
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: БабыщыпцӀэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: БабыщыпцӀэ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БабыщыпцӀэ лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: БабыщыпцӀэкъуэлэн
Латин цӀэр
Podiceps cristatus Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174491
NCBI 345573
Podiceps cristatus
Podiceps cristatus

БабыщыпцӀэкъуэлэн (лат-бз. Podiceps cristatus) — бабыщыпцӀэхэм я нэхъ пӀащэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къешэч ч. 1,4-м нэс. И теплъэр гъуэбжафэ-фӀыцӀэщ, щӀагъыр хужьщ, дамэхэм хужь кусэ тӀурытӀ ирокӀуэ. Зэуэ гу лъыботэр и щхъумч-гъуэжьыфэ пщампӀэм, натӀэмрэ щхьэщыгумрэ къэзэщӀэзубыдэ цы Ӏув хьэгуагуэ дыкъуакъуэм. ЩӀымахуэм пщампӀэр фӀокӀуэд.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Урысейми, апхуэдэуи Аустралиэм, Африкэм, Еуропэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэми. Ищхъэрэ Къаукъазым щогъуалъхьэ къамылылъэ псы хуэмхэм. Ищхъэрэ щӀыпӀэхэм щыгъуалъхьэхэм щӀымахуэр Хы Каспий, Хы ФӀыцӀэ Ӏуфэхэм щрах.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.