БабыщыпцӀэ теплъэ лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
БабыщыпцӀэ теплъэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: БабыщыпцӀэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: БабыщыпцӀэ теплъэ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Podicipedidae Bonaparte, 1831

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174477
NCBI 30448

БабыщыпцӀэ теплъэ лъэпкъыр (лат-бз. Podicipedidae) — хэкӀыгъуэр зэрыхъур зы лъэпкъщ, лъэпкъыгъуихрэ лӀэужьыгъуэ 17-рэу зэщхьэщыкӀыжу.

Япэ Podiceps лӀэпкъыгъуэм щыщхэм дунейпсом уащыпэщӀохуэр, Антарктикэмрэ Арктикэмрэ къанэмыщӀа. Адрей лъэпкъыгъуэхэр здэщыӀэр Америкэ закъуэщ. Урысейм бабыщыпцӀэ лӀэужьыгъуитху щогъуалъхьэ, нэхъыщхьэу ипщэ лъэныкъуэм.

Лъэпкъыгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.