Iестуарий

Къыздихар Уикипедиэ
Iейстуарийм и теплъэ

Iестуа́рий (лат-бз. aestuarium — хым щIихъумэ псыпэ) — арыхъуанэм ещхьу псыр хым щыхэлъадэм деж, хым щIихъумэ псыпэм зэреджэ.

Iестуарийхэр къыщыхъу хабзэр, псым къихь техьахэр хым и и уэрпхэм дилъэсыкIыурэ щыIуаххэм дежщ. А пIэхэм деж кууагъэхэр зэуэ ин мэхъу. Апщыгъуэхэм деж псым къихь техьэхэр куэд хъухэу къихьхэми, псыпэм деж ахэр щызэтрихьэкъым.

Iестуарийм хуэдэу псыпэ зиIэхэм ящыщщ псалъэм папщIэ Амазонэ, Темзэ, Енисей, Ла-Платэ псыхэр.

Еуропэм и нэхъ ин дыдэ Iестуарий зиIэр Жирондэ псыращ.

Iестуарийм и щытыкIэм пэбгъэув хъунущ псым и делтэр.

Iестуарий нэхъ ин зиIэ псыхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

ФщIэрэ фэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Дунейм и нэхъ ин дыдэу тет къалэ 32-м щыщу 22-р Iестуарий Iуфэм зэрыIутхэр.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]


ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]