Парсыбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Парсыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: زبان فارسی
Къэралхэр: Къажэр, Афганистэн, Таджикистэн
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 60 — 70
Рейтингыр: 20
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Къажэр гупыр
Тхыбзэр: хьэрып хьэрыфылъэ
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: fa
ISO 639-2: per (B); fas (T)
ISO 639-3: fas, prs, pes, tgk

Парсыбзэ (زبان فارسی) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, къажэр бзэ группэм хэту.

Парсыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 60-70 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Къажэр, Афганистэн, Таджикистэн.

Тхыбзэр зэрщыт — хьэрып.