ХадэкӀырыкъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ХадэкӀырыкъ
ХадэкӀырыкъ
АнэщӀэм и теплъэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀырыкъ лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: ХадэкӀырыкъ
Латин цӀэр
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559878
NCBI 100457
Cuculus canorus canorus + Emberiza cirlus

ХадэкӀырыкъ (лат-бз. Emberiza cirlus) — кӀырыкъ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Жьэгъур фӀыцӀэ-щхъуэщ, хулъащхьэм ӀэпапӀэ гъуэжь иӀэщ, бгъэм зэпекӀуэкӀыу щхъуэ-гъуэжьыфэ ӀэпапӀэ хэлъщ, ныбэ гъуэжьыфэм щхъуэмчӀыфэ кусэкӀэ къыгуигъэщхьэхукӀыу. Щхьэр щхъуэ-гъуэжьыфэщ кусэ фӀыцӀэхэр хэлъу. ТхыцӀэкум щхъуэмчыфэ кусэхэр хэлъщ и нэзхэр щхъуафэу.

Здэпсэур[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Еуропэм и къухьэпӀэ, ипщэ лъэныкъуэхэм щопсэу, Африкэм и ищхъэрэм. Молэмусэ Хьэжмурат зэритхымкӀэ[1], хадэкӀырыкъхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым мылъэтэжу, бэгъуауэ бгылъапэхэм щопсэу.

Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. Моламусов Х. Т. К биологии куриных птиц Кабардино-Балкарии. Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.12, 1961.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.