Румат

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Румат
Румат
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Руматхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Румат
Латин цӀэр
Fringílla coélebs
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179168
NCBI 37598
Fringilla coelebs

Румат (лат-бз. Fringilla coelebs) — бзупэгъум лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Унэбзум нэхърэ мащӀэу нэхъ цӀыкӀущ. НатӀэ фӀыцӀэщ, щхьэщыгумрэ пщэ щӀыбагъымрэ къащхъуафэщ, тхыцӀэкур гъуабжэщ. Анэм и теплъэр гъуабжэ-удзыфэщ, кӀащхьэмрэ кӀэпкъымрэ гъуэжь-удзыфэ къащӀоуэ, ныбэ щӀагъыр гъуэбжафэ-щхъуэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ди мэзхэм нэхъыбэу щыпсэухэм ящыщщ. УащыпэщӀохуэ Еуропэм, Сыбырым, Ищхъэрэ-КъуэкӀыпӀэ Африкэм, Азиэ КъухьэпӀэм. Щогъуалъхьэ сыт хуэдэ мэзми, жыг хадэми, паркхэми, ауэ нэхъ къыхах псей, уэздыгъей къызэбэкӀ, зи щӀагъыр гъущэ мэзхэр. Хуабжьу зэхэщӀыхьа и абгъуэр щыплъэгъунущ къудамэ зэгуэкӀыпӀэхэм, е къудамэм.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏус нэхъыщхьэр жылэщ, шырхэр зэрапӀыр гъудэбадзэщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.