КъуршмывэкӀэпыс

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъуршмывэкӀэпыс
КъуршмывэкӀэпыс
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МывэкӀэпысхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъуршмывэкӀэпыс
Латин цӀэр
Motacilla cinerea
Tunstall, 1771


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178480
NCBI 56325
Motacilla cinerea canariensis

КъуршмывэкӀэпыс (лат-бз. Motacilla cinerea) — мывэкӀэпыс лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

МывэкӀэпыс лъэпкъым и лӀэужьыгъуэ псоми я нэхъ кӀэ кӀыхьщ. Хъухэм я тхыцӀэр щхъуэ-яжьафэщ, ныбэ щӀагъыр щхъуэ-гъуэжьыфэщ, кӀащхьэр гъуэжь-удзыфэщ, жьэгъур щхъуэ-фӀыцӀафэщ, кусэ хужьхэр хэлъу. Нащхьэм набдзэ хужь ирокӀуэ. Анэр нэхъ фагъуэ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къэрал куэдым щопсэу. Къаукъазым гъунэжу уащыпэщӀохуэ. Мэлъэтэж, щӀымахуэр изыххэри къахокӀ. Щогъуалъхьэ нэхъыбэу къуршыпс Ӏуфэхэм.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Яшхыр псым и гъунэгъу хьэпщхупщ, гъудэбадзэхэрщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.