Марлен Дитрих

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
Марлен Дитрих
джэр-бз. Marlene Dietrich
Сурэт
И лэжьыгъэр: артист
Къыщыхъуар: Lua error in mw.wikibase.entity.lua at line 88: data.schemaVersion must be a number, got nil instead.
Къыздэхъуар: Берлин, Джэрмэн
Дунейм щехыжар: Lua error in mw.wikibase.entity.lua at line 88: data.schemaVersion must be a number, got nil instead.
Дунейм здехыжар: Париж, Фрэндж
Наградэхэр: Президентым и ордер Хуитыныгъэ
Официал сайтыр: Официал сайт

Марлен Дитрих (джэр-бз. Marlene Dietrich, 1901 дыгъэгъазэм и 27 — 1992 нэкъыгъэм и 6) — Джэрмэнымрэ АШЗ-мрэ щыщ киноартистрэ уэрэджыӀэкӀуэрэ.

Гъашъэм и тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

Берлин идежь къэхъау. Япэрей дунейпсо зауэм яуж мэкъамэм хуэджэт, яужым артист школ Рейнхардтым кӀэхьа. 1922 гъэм эпизод джэгухэм хэт театырым.

1928 гъэм Дитрихым уэрэд третхэ ансамбылым дэкӀыгъу «Ар жьым хэлъу къырехьэкl». 1930 мазаем «Парамаунт» фирмэм и контракт кӀетхэ, артистыр Джэрмэным докӀыр.

Дунейпсом къыщацӀыхур Голливудым идежь кинохэм зтриха яуж - «Диавол - ар бзылъхугъэ» (The Devil ist a Woman) 1935 гъэ. Марлен Дитрихыр артист нэхъ лъапӀэхэм ящыщ хъуа, кино 1930-хэм трахахэр гурыхьыгъу щымыта шъхьэкӀи. Марлен Дитрихыр негатив Ӏэуэ хуэплът Джэрмэным и нацизм режимым.

1939 гъэм артистыр Еуропэм къыгъэзэжьа, вестерн «Дестри аргуэру шууэ» зтрихауэ 1939 гъэм.

ЕтӀоанэ дунейпсо зауэм яуж артистым и кариерэр аргуэру бэлыхь мэхъур. ИкӀэм зыхэта кинор 1961 гъэм траха. Яужым нэхъыбу театырхэм щоджэгу Дитрих.

1979 гъэм артистым и шхужьыр екъутэ сценэм мэджалэри. Артист кариерэр сбым зэпеудыр.

13 илъэс къэнэжьахэр и гъашъэм Марлен Дитрих Париж дэт и унэм ихьа, 1992 гъэм накъыгъэм и 6 и псэр хэкӀа, гумрэ жъэжъеймрэ я лэжьыгъэр зэӀыхьауэ.

ЩӀыхьхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Ссылки[гъэтэрэзын | edit source]