КӀырыкъпӀащэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КӀырыкъпӀащэ
КӀырыкъпӀащэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀырыкъпӀащэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀырыкъпӀащэ
Латин цӀэр
Plectrophenax nivalis Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179532
NCBI 161627
Plectrophenax nivalis

КӀырыкъпӀащэ (лат-бз. Plectrophenax nivalis) — кӀырыкъ лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Адрей кӀырыкъ лӀэужьыгъуэхэм къахэгъэщхьэхукӀыгъуафӀэщ и теплъэмкӀэ. Хъум и щхьэр, тхыцӀэ лъащӀэр, ныбэ щӀагъыр зэрыщыту хужьщ; тхыцӀэкур, дамэхэр, кӀэр — фӀыцӀэщ. Анэм и тхыцӀэр фӀыцӀэ-щхъуафэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуропэм, Азиэм, Ишъхъэрэ Америкэм. Щогъуалъхьэ нэпкъхэм, къырхэм, хы Ӏуфэхэм, мывэ зэтелъхэм, цӀыхум и псэуалъэхэм. КӀырыкъпӀащэр ищхъэрэ бзущ, Къаукъазым щӀымахуэр щрех къуэдейр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.