КӀыру

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КӀыру
КӀыру
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БзущӀэращӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀыру
Латин цӀэр
Carduelis flavirostris Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559047
NCBI 90717
Carduelis flavirostris

КӀыру (лат-бз. Carduelis flavirostris) — унэбзу хэкӀыгъуэм, бзупэгъум лъэпкъым щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я теплъэкӀэ кӀырур бзухьэкӀэм ещхьщ. И кӀыхьагъыр см. 13-щ хуэдизщ. БзухьэкӀэхэм ялъытамэ я бгъэм ӀэпапӀэ плъыжьхэр хэскъым. И пкъы псом гъуабжэ кусэхэр ирокӀуэ. И щӀагъымкӀэ нэхъ нэху мэхъур, хужьыфэм нэсу. И пэр гъумщ, щӀымахуэм гъуэжьыфэщ, гъэмахуэм щӀыхущ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Еуропэм и ищхъэрэ лъэныкъуэхэмрэ Азиэ Курытымрэ щогъуалъхьэ. ЛӀэужьыгъуэм и Ӏэхьэ гуэрэ лъэтэжкъым, ауэ я нэхъыбэр мэӀэпхъуэ ипщэ лъэныкъуэм хы Ӏуфэ хуэбапӀэхэм. Здигъуалъхьэхэр тафэ нэщӀ псыпцӀэхэм, абгъуэр чыцэм щащӀщ.

ЛӀэужьыгъуэ къуэдзэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.