Къыртхьэрыкъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къыртхьэрыкъуэ
Къыртхьэрыкъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Тхьэрыкъуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Тхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Тхьэрыкъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къыртхьэрыкъуэ
Латин цӀэр

Pallas, 1811


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177109
NCBI 126356

Къыртхьэрыкъуэ (лат-бз. Columba rupestris) — тхьэрыкъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Губгъуэтхьэрыкъуэм нэхърэ нэхъ цӀыкӀущ, и дамэ лъэныкъуэр см. 22-23,5. И фэр щхъуэщ, пщэм и щхьэр удзыфэ лъыдщ, ищӀагъымкӀэ бгъэгум нэс плъыжь лыдщ. НыбэщӀагъымрэ кӀэ щӀагъымрэ хужьыфэщ. И дамэм кусэ фӀыцӀитӀ ирокӀуэ. Анэхъэр нэхъ фагъуэ икӀи нэхъ цӀыкӀу хъухэм нэхърэ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Азиэм и Ӏэхьэ нэхъыбэм щопсэу, абым хеубыдэ: Афганистэн, Хъутей, Индиэ, Монгол, Пакистэн, Урысей.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.