Тхьэрыкъуэ лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Тхьэрыкъуэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Тхьэрыкъуэ теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Тхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Columbidae
Illiger, 1811
И щӀыпӀэр
сурэт

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177061
NCBI 8930

Тхьэрыкъуэ лъэпкъыр (лат-бз. Columbidae) — тхьэрыкъуэ теплъэ хэкӀыгъуэм хыхьэ лъэпкъитӀым язщ, къызэщӀеубыдэ лӀэужьыгъуэ 292-рэ. Ищхъэрэ, Ипщэ дыдэхэм я щӀыпӀэ щӀыӀэхэм къанэмыщӀа, дэни щопсэу.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Тхьэрыкъуэ лъэпкъ къуэдзэр (Columbinae)

Leptotilinae

Columbininae

Otidiphabinae

Didunculinae

Gourinae

Treroninae

Caloenadinae


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.