КъущхьэбзущӀэращӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КъущхьэбзущӀэращӀэ
КъущхьэбзущӀэращӀэ
КъущхьэбзущӀэращӀэ (♂)
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Руматхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъущхьэбзущӀэращӀэ
Латин цӀэр
Fringilla montifringilla
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179167
NCBI 36255
Fringilla montifringilla

КъущхьэбзущӀэращӀэ (лат-бз. Fringilla montifringilla) — бзупэгъум лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

И теплъэкӀэ бзущӀэращӀэмрэ руматымрэ ящхьщ, кӀащхьэмрэ кӀэпкъымрэ хужьщ; щхьэр, тхыцӀэр, кӀэр — фӀыцӀэщ. Жьэгъур, хулъащхьэр, джабэхэр — гъуэжь-хужьыфэщ; джабэхэм кусэ фӀыцӀэхэр ирокӀуэкӀ; бгъэщӀагъымрэ ныбащхьэмрэ хужьщ. Анэм и теплъэр нэхъ фагъуэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Еуропэмрэ Азиэмрэ. Мэлъэтэж. Къаукъазым деж и бжыгъэкӀэ курытщ, мылъэтэжу щопсэу, щогъуалъхьэ къущхьэ щӀыпӀэхэм.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.