КъущхьэбзухьэкӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн
КъущхьэбзухьэкӀэ
КъущхьэбзухьэкӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БзущӀэращӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъущхьэбзухьэкӀэ
Латин цӀэр
Cannabina flavirostris
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559047
NCBI 90717

КъущхьэбзухьэкӀэ (лат-бз. Linaria flavirostris) — бзупэгъум лъэпкъщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

ТхыцӀэр гъуабжэ-пшэхъуафэщ, кусэ фӀыцӀэ куэд хэсу, пщэ щӀыбыр щхъуафэщ, ныбэ щӀагъыр гъуабжэ-гъуэжьыфэщ, бгъэмрэ джабэхэмрэ кусэ фӀыцӀэхэр хэлъу.

Здэпсэур[гъэтэрэзын | edit source]

Мы лӀэужьыгъуэр щопсэу, Къаукъазым къинэмыщӀа, Ищхъэрэ, КъухьэпӀэ Еуропэм, Тыркуейм, Къажэрым, Азиэ Курытым.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.