КъуршкъуацэщӀэж

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъуршкъуацэщӀэж
КъуршкъуацэщӀэж
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъуацэщӀэжхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъуршкъуацэщӀэж
Латин цӀэр
Anthus spinoletta
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178489
NCBI 45802

КъуршкъуацэщӀэж (лат-бз. Anthus spinoletta) — мывэкӀэпыс лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъуацэщӀэжым ещхьщ, ауэ нэхъ пӀащэщ. И теплъэр нэхъыщхьэу гуабжэщ; бгъэгумрэ ныбэ щӀагъымрэ нэхъ хужьыфэу, кусэ гъуабжэхэр хэлъу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Еуропэм, Азиэм, Ишъхъэрэ Америкэм я бгылъэ щӀыпӀэхэм щогъуалъхьэ. Къуакъазым щыкуэдщ, мэлъэтэж. КъуршкъуацэщӀэжхэм нэхъ къыхах къыр джабэ мылэщхэм я гъунэгъухэр, щогъуалъхьэ мывэ абрагъуэ щӀагъхэм. ЗэрхуагъэфащэмкӀэ, илъэсым тӀо къреш.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.