Jump to content

Къуршбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуршбзу
Къуршбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Унэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къуршбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къуршбзу
Латин цӀэр
Petronia petronia
Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561948
NCBI 150913
Petronia petronia

Къуршбзу (лат-бз. Petronia petronia) — унэбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Унэбзум нэхърэ нэхъ инщ. Псэхугъуэ имыщӀэу къелъэтыхь, е къежыхь. Теплъэр гъуабжэщ, и бгъэгум гъуэжь ӀэпапӀэ хэсщ.

Къэрал куэдым щыӀэщ. Къаукъазым щымащӀэми мылъэтэжу щопсэу. Гуп-гупурэ щогъуалъхьэ мывалъэ, ятӀагъуэ уэххэм, къырхэм. Нэхъыбэу щыплъагъур къущхьэ псы ежэххэр, къырхэр я Ӏэгъуэблагъуэр, къущхьэхъуращКъухьэпӀэ Еуропэм, Африкэм, Азиэм я щӀыпӀэ щхьэхухэм.


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.