Къуаргъкъащхъуэ лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къуаргъкъащхъуэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къуаргъкъащхъуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къуаргъкъащхъуэ
лъэпкъыр
Латин цӀэр
Coraciidae
Vigors, 1825

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178133
NCBI 56290

Къуаргъэкъащхъуэ лъэпкъыр (лат-бз. Coraciidae) — къуаргъэкъащхъуэ хэкӀыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Мы къуалэбзухэр быдэу зэхэщӀыхьащ, щхьэщхуэхэщ, пщагуэхэщ, пэ лъэщхэщ, мащӀэу гъэшауэ. Лъакъуэхэр кӀэщӀщ, теплъэр лыд-удзыфабзэщ, къащхъуэщ, щхъуэмчыфэщ. Анэмрэ хъумрэ зэфэгъущ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Еуропэм, Азиэм, Африкэм я ипщэ лъэныкъуэхэм.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.