Къашыргъэплъыфэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къашыргъэплъыфэ
Къашыргъэплъыфэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Тынужь лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Тынужьхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къашыргъэплъыфэ
Латин цӀэр
Milvus milvus
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175470
NCBI 43518
Milvus milvus

Къашыргъэплъыфэ (лат-бз. Milvus milvus) — къашыргъэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Инкъым, кӀэ дыкъуакъуэщ. И тхыр гъуабжэ-фӀыцӀафэщ, кусэ фӀыцӀэхэр ирехыу хэлъыу. Бгъащхьэмрэ ныбэ щӀагъымрэ гъуэщ, кусэ фӀыцӀэхэр ирехыу. Хъумрэ анэмрэ зэфэгъущ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуропэм ипщэмрэ икумрэ, Азиэ ЦӀыкӀум, Африкэм и Ищхъэрэ-КъухьэпӀэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэми. Къаукъазым щымащӀэщ. И хэщӀапӀэр мэз, жыг хадэ, парк гъунэхэращ.

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск. 2007 гъ.