КъажьыкънатӀапцӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КъажьыкънатӀапцӀэ
КъажьыкънатӀапцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къажьыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къажьыкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъажьыкънатӀапцӀэ
Латин цӀэр
Lanius minor Gmelin, 1788
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    щӀымахуэр здырихыр

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560728
NCBI 466048
Lanius minor

КъажьыкънатӀапцӀэ (лат-бз. Lanius minor) — къажьыкъ лъэпкъщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щхьэ щӀыбыр, пщэр, тхыцӀэр — щхъуэ-гъуэжьыфэщ; натӀэр, нэхэм я хъуреягъыр — фӀыцӀэщ; нэм къыщыщӀэдзауэ пщэбгъумкӀэ ирокӀуэ кусэ фӀыцӀэ. ФӀыцӀэщ дамэхэри, кӀэ бзийхэри.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къаукъазым щымащӀэщ, мэлъэтэж. Абгъуэ щещӀ мэз пӀащӀэхэм, жыг хадэхэм, мэз Ӏэрысэхэм.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Бэуэ яшх цӀыв, лъэгущӀэуэ, гъудэбадзэ. Мэкъумэшым хуощхьэпэ ину.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.