Jump to content

Жьыкъанжьэгъуплъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Жьыкъанжьэгъуплъ
Жьыкъанжьэгъуплъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Жьыкъанхэр
Лъэпкъыгъуэ: Жьыкъан къуэлэнхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Жьыкъанжьэгъуплъ
Латин цӀэр
Ficedula parva Pallas, 1764


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178675
NCBI 126711
Ficedula parva

Жьыкъанжьэгъу́плъ (лат-бз. Ficedula parva) — жьыкъан лъэпкъщ, унэбзу хэкӀыгъуэм хохьэ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хъум и теплъэ нэхъыщхьэр щхъуэ-гъуабжэщ, щхьэмрэ пщэбгъухэмрэ щхъуэщ, кӀэр гъуабжэ-фӀыцӀэщ, къыхэкӀыпӀэ гъунэхэм ӀэпапӀэ хужь зэрыз хэсу. Жьэгъумрэ хулъащхьэмрэ гъуэжьыфэщ. Анэм и теплъэм нэхъ гъуабжэ-фӀыцӀафэ къыщӀоуэ.

Здэпсор[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И бжыгъэкӀэ мыкуэду Къаукъаз къущхьэ щӀыпӀэхэм нэсу щопсэу. ЩӀымахуэр Индиэм, Пакистаным щырех. ЩыӀэщ Еуропэм, Азиэм я мэзхэм. Мы бзу жьгъейр нэхъыбэу здэплъагъур мэз лъапэхэми, мэзыку нэхъ нэхупӀэхэми жыг къудамэ лъащӀэхэращ.

ЩӀым къыщагъуэт Ӏусыр: цӀыв, бадзэ жъгъейхэр, щыгъыныхь, хьэндырабгъуэ, бэдж, гъуанэдэс.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.