Дубэкъ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Дубэкъ
Дубэкъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Дубэкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Дубэкъ
Латин цӀэр
Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179169
NCBI 37608
Coccothraustes coccothraustes

Дубэкъ (лат-бз. Coccothraustes coccothraustes) — бзупэгъум лъэпкъым щыщщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Бжэндэхъум хуэдизынщ, ауэ нэхъ кӀэщӀщ, быдэу зэхэщӀыхьащ, щхьэшхуэщ. Адрей лӀэужьыгъуэхэм къахощхьэхукӀ пэ гъум кӀэщӀ хъуреймкӀэ. Теплъэр хуабжьу зэщымыщэу зэхэдзащ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Къаукъазымрэ Кърымымрэ нэмыщӀу Курыт Азиэм, Еуропэм, Африкэм, Индиэм и ищхъэрэ лъэныкъуэхэм щопсэу. Дубэкъхэр щыгъуэлъхьэну фӀыуэ ялъагъу мэракӀуэ жыг хадэхэм, паркхэм.

Ӏус[гъэтэрэзын | edit source]

Ӏусым хохьэ гъавэхэкӀ, пхъэщхьэмыщхьэ, жыг жылэ (балий, къыпцӀэпщхьэпэ купкъхэр), джэшхэкӀ, нартыху, дыгъэгъазэ. Яшх гъудэбадзи, жыг хадэхэм мащӀэу я зэран йокӀ.

Гу лъыптэну[гъэтэрэзын | edit source]

Ину зэрыныбаблэхэм папщӀэ адыгэ псыжъ-инжыдж лъэныкъуэхэм щыпсэухэм зэреджэр жыгщхьэмацӀэ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.