Jump to content

Губгъуэбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Губгъуэбзу
Губгъуэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Унэбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Унэбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Губгъуэбзу
Латин цӀэр
Passer montanus Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179630
NCBI 9160
Passer montanus

Губгъуэбзу (лат-бз. Passer montanus) — унэбзу лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Унэбзум нэхърэ нэхъ цӀыкӀущ, ауэ нэхъ зэкӀущ. И теплъэкӀэ абы къыщхьэщокӀ щхьэщӀыб гъуабжэмкӀэ, жэбгъухэр хужьщ, ӀэпапӀэ фӀыцӀэхэр хэсщ, дамэхэм кусэ хыжь ирокӀуэ. Анэми хъуми я теплъэр зэхуэдэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуропэмрэ Азиэмрэ я щӀыпӀэ щхьэхухэм. Къаукъазым бэгъуа, лъэтэжкъым. Губгъуэбзури цӀыхумкъыдэгъуэгурыкӀуэ лӀэужьыгъуэщ, ауэ унэбзум елъытауэ абы нэхъ пыӀудзауэ мэгъуалъхьэ — мэз лъапэхэм, гъурцхэм, жыг хадэхэм, паркхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.