БзущхьэфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БзущхьэфӀыцӀэ
БзущхьэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жькъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъикӀыхэкӀхэр
ЛӀэужъыгъуэ: БзущхьэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Saxicola rubicola Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 562837
NCBI 230659
Saxicola rubicola

БзущхьэфӀыцӀэ (лат-бз. Saxicola rubicola) — жьыкъан лъэпкъ, къикӀыхэкӀ лъэпкъэгъущ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щхьэр, жьэгъур, тхыцӀэр — фӀыцӀэ; кӀащхьэр, пщэ къекӀуэкӀыр — хужьыфэ къыщӀоуэ; хулъащхьэмрэ ибгъухэмрэ — гъуэ-улъиягъафэщ. Анэм и щӀыбыр — щхъуэ-гъуэжьыфэщ, кусэ фӀыцӀэхэр хэлъу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуропэм, Азиэм, Африкэм и къэрахэм. Къаукъазым щыгъунэжщ. Щогъуалъхьэ чыцэ гуэрэнхэр зэрыт мэкъупӀэхэм, мэз лъапэхэм, къущхьэхъухэм. Мэлъэтэж. ЩӀымахуэр щырах Ипщэ Азиэм, КъухьэпӀэ Африкэм.

Къаукъазым[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Молэмусэ Хьэжмуратрэ[1], нэгъуэщӀхэми я кӀэлъыплъыныгъэмкӀэ, Ищхъэрэ Къаукъазым щыӀэщ ину зэщхьэщыкӀыу бзущхьэфӀыцӀэм и лӀэужьыгъуэ къуэдзитӀ:


Гу лъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  1. Маламусов Х.Т. Птицы Центральной части Северного Кавказа. Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедзапӀэ. Налшыч. 1967 гъ. (урыс.)

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.