БзуупцӀэкъуэлэн

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БзуупцӀэкъуэлэн
БзуупцӀэкъуэлэн
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бзугъуабжэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: БзуупцӀэкъуэлэн
Латин цӀэр
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563619
NCBI 301543
Turdus viscivorus

БзуупцӀэкъуэлэн (лат-бз. Turdus viscivorus) — бзугъуабжэ лъэпкъыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Адрей лӀэужьыгъуэхэм ялъытауэ пӀащэщ. Къешэч г. 150 нэсу, пкъым и кӀыхьагъщ см 30 нэблагъэ, дамэ лъэныкъуэм см. 15. Тхыщхьэр — щхъуэ-гъуэбжафэщ, кӀащхьэм гъуэжьыфэ къыщӀоуэ. Ныбэ щӀагъыр — тэхущ, ӀэпапӀэ хужь-гъуэбжафэхэр хэсу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щогъуалъхьэ Къауъказым, Еуропэм, Африкэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэм я къущхьэ мэзхэм. Къаукъазым мылъэтэжу щопсэу. Абгъуэр нэхъыбэу здыщӀыр мэзым псей къызэбэкӀ щӀыпӀэхэращ. Бжьыхьэм гупышхуэу (200-1000 нэсу) зэрогъэхъухэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.