Jump to content

Бгъащхъуэлъэбыцэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бгъащхъуэлъэбыцэ
Бгъащхъуэлъэбыцэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къыйхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъащхъуэлъэбыцэ
Латин цӀэр
Buteo lagopus Pontoppidan, 1763


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175373
NCBI 115229
Buteo lagopus

Бгъащхъуэлъэбыцэ (лат-бз. Buteo lagopus) — къашыргъэ лъэпкъщ.

КъызэрыкӀуэхэм я кӀыхьэгъыр см. 51-61, дамитӀ зэгуэхам 120-150-щ. ТхыцӀэр щхъуэ-гъуабжэщ, и кӀэм кусэ фӀыцӀэхэр ирокӀуэ, ныбэ щӀагъыр гъуэжьыфэщ тхыпхъэ гъуабжэ хэлъу.

Нэхъыбэу здэпсэухэр Еуразиэ Ишъхъэрэ Америкэращ. Бгылъэ щӀыпӀэхэм, тафэхэм, мэзхэм, губгъуэхэм, жыг хадэхэм, паркхэм.

Лъэтэжкъым, ауэ мэӀэпхъуэхэр. Щогъуалъхьэ къырми, щӀылъэми. Къауъказым нэхъыбэу щалъагъур щӀымахуэращ.


  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.