Бгъащхъуэлъэбыцэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бгъащхъуэлъэбыцэ
Бгъащхъуэлъэбыцэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къыйхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бгъащхъуэлъэбыцэ
Латин цӀэр
Buteo lagopus Pontoppidan, 1763


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175373
NCBI 115229
Buteo lagopus

Бгъащхъуэлъэбыцэ (лат-бз. Buteo lagopus) — къашыргъэ лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

КъызэрыкӀуэхэм я кӀыхьэгъыр см. 51-61, дамитӀ зэгуэхам 120-150-щ. ТхыцӀэр щхъуэ-гъуабжэщ, и кӀэм кусэ фӀыцӀэхэр ирокӀуэ, ныбэ щӀагъыр гъуэжьыфэщ тхыпхъэ гъуабжэ хэлъу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыбэу здэпсэухэр Еуразиэ Ишъхъэрэ Америкэращ. Бгылъэ щӀыпӀэхэм, тафэхэм, мэзхэм, губгъуэхэм, жыг хадэхэм, паркхэм.

Лъэтэжкъым, ауэ мэӀэпхъуэхэр. Щогъуалъхьэ къырми, щӀылъэми. Къауъказым нэхъыбэу щалъагъур щӀымахуэращ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.