БабыщыпцӀэныбэху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БабыщыпцӀэныбэху
БабыщыпцӀэныбэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: БабыщыпцӀэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: БабыщыпцӀэ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: БабыщыпцӀэ лъэпкъыгъуэр
ЛӀэужъыгъуэ: БабыщыпцӀэныбэху
Латин цӀэр
Podiceps nigricollis Brehm, 1831


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174485
NCBI 85099
Podiceps nigricollis

БабыщыпцӀэныбэху (лат-бз. Podiceps nigricollis) — бабыщыпцӀэхэм ящыщ къуалэбзущ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И щхьэр, пщэр, тхыцӀэр фӀыцӀэ-гъуабжэщ, ныбэ щӀагъыр хужьщ. Гъатхэм хьэгуагуэ фӀыцӀэ къыхокӀ, накӀэхэм дыщэ-гъуафэ цы Ӏэрамэ кӀыхьхэр.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

УщыпэщӀохуэ Урысейм и ипщэ лъэныкъуэ псом, апхуэдэуи КъухьэпӀэ Еуропэм, Африкэм, Ищхъэрэ Америкэм. ЩӀымахуэм нэхъыбэу щыболъагъу Хы Каспий, Хы ФӀыцӀэ Ӏуфэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.